תנאי שימוש באתר

גמל נט מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") בכפיפות לתנאי השימוש להלן ובנוסף לכל הסכמה אחרת בינך ובין גמל נט. בעצם הכניסה והשימוש באתר, הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש להלן וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בהם.

עצם השימוש באתר, לרבות במידע ו/או קישוריות למקורות מידע אחרים ו/או באמצעותו, מאשר את הסכמת המשתמש, ללא סייג או הגבלה, לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 1. מטרת האתר לאפשר לקהל הגולשים לקבל מידע השוואתי בדבר ביצועי קופות הגמל, קרנות הפנסיה, פוליסות חיסכון וקרנות ההשתלמות של בתי ההשקעות וחברות הביטוח לפי מידע המתקבל בהתאם לפרסום רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
 2. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות – שהם (as is). בנוסף, המידע באתר מעודכן לעת פרסומו ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום עשויים לחול בו שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר. לגמל נט הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בעצם הצגת מידע באתר משום הסכמה או התחייבות למתן שירות כלשהו. המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי השימוש יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש המעודכנים.
 3. האתר כולל תוכן שיווקי אודות מוצרים ושירותים שמציעה גמל נט ו/או בתי השקעות ו/או סוכנויות ביטוח ו/או חברות ביטוח. התוכן השיווקי נועד לצרכי מידע כללי בלבד. אין באמור בדפים ובמידע באתר משום המלצה, הזמנה להצעה, הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם גמל נט ו/או כל גורם אחר, ואין באמור בהם כדי להחליף ייעוץ מקצועי המותאם לצרכיך האישיים. כמו-כן, ניתן למצוא באתר כלים שונים המתבססים על המידע באתר כגון מחשבונים. כלים אלה מוצעים לך מטעמי נוחות בלבד, והשימוש בהם ובתוצאות החישובים שהופקו כתוצאה מהשימוש בהם אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ואישי. גמל נט לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם עקב הסתמכות על המידע באתר, לרבות תוצאות החישובים כאמור.
 4. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שגמל נט עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. גמל נט ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, גמל נט ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
 5. המידע באתר נועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתו של גוף כלשהו. גמל נט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול באתר (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט באתר. המידע המובא באתר זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים באתר צפויים להשתנות.
 6. אין באמור בדפים ובמידע באתר ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור בדפים ובמידע באתר אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.
 7. גמל נט ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או התנהגות או מעשה אחר של משתמש או אדם אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי או מעשה אחר ע"י משתמש או אדם אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את המשתמש או האדם האחר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי גמל נט /או מי מטעמה
 8. גמל נט ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או בתוכנה המפעילה את הגישה לאתר ו/או בגין ביטול או הפסקה זמנית של השירותים הניתנים באתר ו/או בגין הורדת תוכנה באמצעות האתר ו/או פגם או תקלה בציוד הקצה שברשות המשתמש ו/או תפעול שגוי על-ידך
 9. גמל נט לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר, העלולים להיגרם לך כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות ו/או בקשות, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות שאינן בשליטת גמל נט ו/או שגמל נט לא יכולה הייתה למנען במאמץ סביר.
 10. אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית; (ב) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ג) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת כלל על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ד) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור תמונת מראה (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת של כלל בכתב ומראש; (ה) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת לאתר וירוס, תולעת, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר.
 11. אינך רשאי להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר (א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ב) האסורים לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר; (ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית; (ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; (ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של גמל נט.
 12. ביצוע פעולות באתר הינו אסור על משתמשים שגילם אינו עולה על 18 שנים.
 13. האתר משתמש בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על פרטיות המשתמש למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת גמל נט באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. מחשבי האתר מנהלים רישום ממוחשב של הפעולות המתבצעות במערכת והוא יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. האתר יהיה זכאי להחליף את דרכי אבטחת המידע על פי שיקול דעתו. האתר ינקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמשים לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט ככל שהדבר נחוץ לשם השלמת הצטרפות לקופה הייעודית.
 14. המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שהנתונים המוקלדים על ידו במסגרת מילוי טופס פרטים והצטרפות המצוי באתר, מועברים אל חברות מסחריות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.
 15. המשתמש באתר מצהיר כי פרטי המשתמש נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לאתר להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר מעת לעת.  האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1980 (להלן: "החוק").
 16. המשתמש באתר מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע אחרת ישמשו הנתונים האישיים את האתר, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.
 17. למען הסר ספק, גמל נט ו/או מי מטעמה מעבירה את הפרטים שהשאיר המשתמש בטופס השארת פרטים והצטרפות לגורם שלישי תמורת תשלום הנקבע מראש. גמל נט ו/או מי מטעמה לא נושאת באחריות בכל הנוגע לתהליך השיווק, כולל עצם יצירת הקשר, אופן יצירת הקשר ו/או מועד יצירת הקשר עם משאיר הפרטים בטופס השארת פרטים והצטרפות.
 18. גמל נט ו/או מי מטעמה לא נושאת בכל אחריות לתוכן מודעות פרסום, ו/או מידע מסחרי שמפורסם באתר, "באנרים" או כל חומר פרסומי המפורסם באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים או אף לעשות בהם כל שימוש. האחריות לתוכן הפרסום, מטרתו, ואופן שימושו, הינו על המפרסמים בלבד. גמל נט רשאית לסרב לפרסם כל תוכן, (כולל תגובות גולשים), אשר לדעתה לא ראויים ו\או מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, או לחילופין לא לפרסמם כלל.
 19. האתר משתמש בקבצי "Cookies" (להלן : "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך, כל עוד לא תמחק אותן באופן יזום. הבהרה: "עוגיות" הן למעשה קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.
 20. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }